ALGEMENE VOORWAARDEN CURSUSSEN, WORKSHOPS EN LESSENREEKSEN VAN LIAN

 

Van Lian, bedrijf van Lianne Dohmen;

Gevestigd op Lijsterstraat 12, Geleen

Telefoonnummer: 0629737702

E-mailadres: info@vanlian.nl

KvK-nummer: 87400170

Btw-identificatienummer: NL004409581B36

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de cursist, waaronder wordt verstaan degene die zich inschrijft voor het volgen van een workshop, cursus of lessenreeks. Degene die een workshop, cursus of lessenreeks afneemt van ‘van Lian’ wordt opdrachtgever genoemd. De docent is Lianne, eigenaar van ‘van Lian’. Een inschrijving of het accepteren van een offerte impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2. Inschrijving

 • Een inschrijving voor een workshop, cursus of lessenreeks via de website is pas definitief wanneer de deelnamekosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van ‘van Lian’. Op de offerte staat vermeld welk bedrag vooraf voldaan moet zijn.

 • Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van betaling.

 • Per workshop of cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het aantal ligt tussen de vier en acht deelnemers per activiteit, zolang dit niet nadrukkelijk anders is aangegeven. Voor online lessenreeksen zijn geen beperkingen.

 • Zodra een activiteit volgeboekt is, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk deel te nemen.

 • ‘van Lian’ bevestigt een inschrijving die is gedaan steeds schriftelijk per mail.

 • Als een workshop volgeboekt is, kan de cursist zich (met volledige naam en telefoonnummer) opgeven voor de reservelijst. Mocht er alsnog een plek vrijkomen in een volgeboekte activiteit, of zoveel aanmeldingen binnen komen dat een extra workshop of cursus ingepland kan worden, dan informeert ‘van Lian’ degenen op de reservelijst, op volgorde van inschrijving, zo spoedig mogelijk hierover.

3. Deelnamekosten

Bij inschrijving via de website van ‘van Lian’ gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website zijn vermeld.

In een offerte voor een workshop, cursus of lessenreeks/besloten groepsactiviteit wordt steeds een totaalbedrag genoemd voor een maximumaantal deelnemers. Bij een eventueel lager werkelijk aan- tal deelnemers vindt geen restitutie plaats. Bij een ”in company”-activiteit zijn reiskosten bijkomend.
In de workshopprijzen zijn de kosten voor het materiaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld. ‘van Lian’ behoudt zich altijd het recht voor om workshops bij herhaling inhoudelijk of prijstechnisch aan te passen.
Voor zover niet anders aangegeven zijn alle vermelde prijzen inclusief 21% BTW.

4. Betaling

 • De cursist betaalt direct bij het inschrijven bij boeking via internet door overschrijving op de bankrekening van ‘van Lian’.

 • ‘van Lian’ behoudt zich het recht voor cursisten de toegang tot de workshop te weigeren indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

 • Wanneer een opdrachtgever de offerte accepteert verstuurt ‘van Lian’ de op- drachtgever een factuur met betrekking tot de workshop, cursus of lessenreeks.

 • Betaling door de opdrachtgever dient altijd vooraf aan de activiteit in zijn geheel te geschieden.

 • Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘van Lian’ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag en ten minste 40 euro.

5. Annulering door en verhindering van de cursist

De cursist heeft vanaf het moment van aanmelden 14 dagen wettelijke bedenktijd. In deze periode is afzien van deelname kosteloos. Annulering van deelname aan een workshop dient vooraf per post of e-mail aan info@vanlian.nl te geschieden.
Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de workshop, is vervanging door een ander mogelijk, mits de cursist deze persoon bij ‘van Lian’ uiterlijk een (1) werkdag voor aanvang per e-mail aanmeldt. Voor deze vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.

Bij annulering gelden de volgende regels:

 1. Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de workshop is de annulering kosteloos.

 2. Bij annulering langer dan twee weken voor aanvang van de workshop is de cursist 50% van de deelnamekosten verschuldigd.

 3. Bij annulering langer dan een week voor aanvang van de workshop is de cursist 80% van de deelnamekosten verschuldigd.

 4. Bij annulering korter dan een week voor of na aanvang van de workshop is de cursist 100% van de deelnamekosten verschuldigd.

6. Annulering door en verhindering van de opdrachtgever

Annulering door een opdrachtgever is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier weken voor de geplande workshop, cursus of lessenreeks. Bij annulering tot vier weken voor deze dag wordt 25% van het verschuldigde totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier weken tot één week voor deze dag zal 50% van het verschuldigde totaalbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één week voor de geplande dag is het volledige totaalbedrag verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het al betaalde bedrag.

7. Annulering door ‘van Lian’

 • ‘van Lian’ behoudt zich het recht voor bij drie of minder inschrijvingen een aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangen ingeschreven deelnemers hiervan z.s.m. bericht en zo mogelijk een voorstel voor een nieuwe datum. Als de voorgestelde datum niet schikt kan de aanmelding kosteloos worden geannuleerd.

 • ‘van Lian’ behoudt zich het recht voor om bij een cursus die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen. In dit geval wordt de cursist of opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

8. Aansprakelijkheid van de cursist en deelnemer

Gereedschap dat ter beschikking staat van cursisten blijft te allen tijde eigendom van ‘van Lian’. Materialen die ter beschikking staan van cursisten blijven te allen tijde eigendom van ‘van Lian’, behalve wanneer een vooraf aan het gebruik overeengekomen vergoeding door cursist aan ‘van Lian’ is betaald. De cursist dient zorgvuldig om te gaan met ter beschikking gestelde materialen en gereedschap. Door de cursist aangebrachte schade aan gereedschap en bezittingen van ‘van Lian’ zullen worden verhaald op de cursist, op basis van vervangingswaarde of herstelkosten.

9. Aansprakelijkheid van ‘van Lian’

 • 'van Lian' is niet aansprakelijk voor enige schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen of persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop of schade door de annulering van een workshop, cursus of lessenreeks tenzij ‘van Lian’ opzet of grove schuld kan worden verweten.

 • Als ‘van Lian’ op enig moment ondanks het bepaalde in lid a wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal de betaalde workshop, cursus of lessenreeks-kosten. Indirecte schade wordt niet vergoed.

10. Intellectueel eigendom

De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de workshop, het workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de workshop worden door ‘van Lian’ voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘van Lian’ is de cursist of opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

11. Communicatie

 • Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig andere communicatie tussen deelnemer en ‘van Lian’ (dan wel door ingeschakelde derden), is ‘van Lian’ niet aansprakelijk, tenzij ‘van Lian’ opzet of grove schuld kan worden verweten.

 • De administratie van ‘van Lian’ geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de cursist of opdrachtgever in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

12. Klachten

 • De opdrachtgever of cursist dient een eventuele klacht met betrekking tot de uitvoering van de workshop, cursus of lessenreeks of een met de workshop samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen acht dagen na afloop van de betreffende workshop en deze te richten aan de eigenaar van ‘van Lian’. Over de klacht zal een schriftelijke reactie volgen.

 • Eventuele klachten over de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

 • Als een cursist naar oordeel van ‘van Lian’ hinder veroorzaakt tijdens een workshop, cursus of lessenreeks, dan houdt ‘van Lian’ zich het recht voor om deze persoon te weigeren als deelnemer aan een eventuele volgende workshop of resterende workshopdag(en).

13. Bijzondere bepalingen (online) cursussen, workshops, lessenreeksen en community

 • De cursist is verboden om eenzelfde cursus volgens de manier van ‘van Lian’ te geven of aan te bieden.

 • Er is door de cursist geen enkele verplichting of recht te ontleden aan de cursus. Ieder handelen van de cursist is voor zijn eigen rekening en risico. ‘Van Lian’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de cursist de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van ‘van Lian’ in de praktijk tot uitvoering brengt.

 • Bij niet nakomen van de betalingsverplichting door de cursist is ‘van Lian’ gerechtigd, het recht op deelname op te schorten totdat de cursist aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 • Er vindt geen restitutie van de factuur plaats bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging van de cursus door de cursist.

 • Na het einde van de online cursus behoudt de cursist beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving. Hoe lang de cursus beschikbaar blijft voor de cursist, wordt per cursus duidelijk aangegeven door ‘van Lian’. Indien ‘van Lian’ besluit materiaal te verwijderen of te verplaatsen, wordt de cursist hiervan één maand voorafgang op de hoogte gehouden middels het meest recente bekende e-mailadres bij ‘van Lian’.

 • De inloggegevens die door ‘van Lian’ aan de cursist verstrekt zijn, mogen nimmer met derden worden gedeeld.

 • Wanneer een cursist een cursus door zijn deelname opzettelijke belemmert, behoudt ‘van Lian’ zich het recht om deze cursist te verwijderen en uitgesloten van restitutie van betaalde gelden.

 • ‘van Lian’ biedt verschillende abonnementen aan. De cursist kan het abonnement afsluiten via de website.

 • De abonnementen bevatten verschillende levels qua inhoud waar de cursist toegang toe krijgt.

 • Bij afsluiten van een abonnement gaat de cursist ermee akkoord dat er maandelijks vooruit gefactureerd wordt, naar gelang de keuze van het abonnement van de cursist.

 • De minimale looptijd van het abonnement is 1 maand, tenzij anders is aangegeven. Tegen elk einde van de maand kan worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.

 • Het abonnement wordt automatisch verlengd met de duur van één maand, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de hierboven vermelde opzegtermijn.

 • Indien de cursist van abonnement wil wisselen gaat dit in per de eerstvolgende maandelijkse afschrijving.

14. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden Workshops, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ‘van Lian’ in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en worden vervangen door een door ‘van Lian’ vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Alle geschillen die eventueel tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTEN VAN LIAN

 

Van Lian, bedrijf van Lianne Dohmen;

Gevestigd op Lijsterstraat 12, Geleen

Telefoonnummer: 0629737702

E-mailadres: info@vanlian.nl

KvK-nummer: 87400170

Btw-identificatienummer: NL004409581B36

 

1. Definities
Ondernemer Lianne Dohmen, eigenaar van ‘Van Lian’ gevestigd aan lijsterstraat 12, 6165SR Geleen. De consument is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. Herroepingsrecht is de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. Onder algemene voorwaarden verstaan we de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de consument en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ‘van Lian’ en de consument.

 • ‘van Lian’ sluit de toepasselijkheid van voorwaarden van de consument uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

3. Totstandkoming overeenkomst

 • Alle aanbiedingen door ‘van Lian’ in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

 • Alle aanbiedingen worden gedaan in euro’s en inclusief BTW, emballage en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

 • De overeenkomst met ‘van Lian’ komt tot stand op het moment wanneer de consument via de webshop of het digitale bestelformulier van ‘van Lian’ één of meerdere producten heeft besteld en via elektronische weg of anderszins de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

4. Betaling

 • De consument betaalt direct bij boeking via internet door door overschrijving op de bankrekening van ‘van Lian’. Consument ontvangt hiervan een factuur. Betaling door de consument dient altijd volledig voldaan te zijn, alvorens ‘van Lian’ overgaat tot verzending.

 • Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor ‘van Lian’ voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag en ten minste 40 euro.

5. Overmacht

 • Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd volgens de overeenkomst zal ‘van Lian’ dit de consument zo snel mogelijk met schriftelijk bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 • Tekortkomingen van ‘van Lian’ in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend als zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de overeenkomst, de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

6. De Prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van het aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is ‘van Lian’ niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

7. Garantie

 • ‘van Lian’ staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.

 • Als het product materiaalfout vertoont heeft de consument recht op herstel of vervanging van de zaak.

 • De consument heeft slechts recht op vervanging indien herstel niet mogelijk is.

 • ‘van Lian’ heeft het recht, wanneer herstel of vervanging onmogelijk is, de overeenkomst met de consument te ontbinden en de consument volledig te crediteren.

 • Bij schade ontstaan door onzorgvuldigheid van de consument van de geleverde zaak is geen garantie van toepassing.

8. Transport

 • Het transport tot levering van het product komt volledig voor rekening en risico voor ‘van Lian’ tenzij anders overeengekomen.

9. Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen ‘van Lian’ en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Ook als de consument woonachtig is in het buitenland.

 • Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

10. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

11. Copyright ‘van Lian’

 • Op alle illustraties en teksten van ‘van Lian’ berust auteursrecht.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN (PORTRET)TEKENINGEN VAN LIAN

Van Lian, bedrijf van Lianne Dohmen;

Gevestigd op Lijsterstraat 12, Geleen

Telefoonnummer: 0629737702

E-mailadres: info@vanlian.nl

KvK-nummer: 87400170

Btw-identificatienummer: NL004409581B36

 

1. Definities

Degene, die enige vorm van beeldende kunst koopt, opdracht tot vervaardiging geeft of een overeenkomst aangaat met één of meerdere beeldende kunstenaar(s), met het doel kunstwerken in eigendom te verkrijgen, te verzamelen, te verhandelen, in bruikleen te geven of op één of andere wijze openbaar te maken, wordt in deze voorwaarden aangeduid als de opdrachtgever. Alle handelingen worden geacht, als opdracht tot levering te zijn gegeven.


Degene, die beroepsmatig enige vorm van beeldende kunst uitvoert en levert, wordt hierin verder aangeduid als de kunstenaar en eigenaar van ‘van Lian’.

2.Overeenkomst, offerte en bevestiging

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de kunstenaar gesloten overeenkomsten.
 • Schriftelijke offertes die benoemd zijn als zijnde offertes zijn vrijblijvend en 48 uur geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering van de werkzaamheden. Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswegen. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 • In een offerte gedaan aanbod dient binnen twee weken door de opdrachtgever schriftelijk te worden aanvaard.

 • Als gedurende de looptijd van de overeenkomst materiaalprijzen en/of lonen van derden bij het werk betrokkenen onvoorzien verhoogd worden, is de kunstenaar gerechtigd deze verhogingen aan de opdrachtgever door te berekenen.

 • De opdrachtgever is gehouden, alle gegevens met betrekking tot de gewenste levering, vooraf aan de kunstenaar te verstrekken.

 • De kunstenaar garandeert, dat het geleverde - of nog te leveren - kunstwerk door hem is - of nog zal worden - bedacht, ontworpen en gemaakt. Hij is gerechtigd zijn werk te signeren en van een titel en/of code te voorzien. Alle door de kunstenaar vervaardigde werkstukken zijn beschermd door de Auteurswet.

 • De opdrachtgever zal zijn beoordeling van een ontwerp baseren op de in de opdrachtbevestiging vermelde gegevens. Hij zal uiterlijk binnen de periode van vier weken na ontvangst van een ontwerp, schriftelijk en gemotiveerd aan de kunstenaar mededelen of het ontwerp door hem is goedgekeurd, dan wel het ontwerp nog toelichting door de kunstenaar behoeft of, dat een voorstel tot enige wijziging wordt gedaan. De koper/opdrachtgever zal een ontwerp niet mogen afkeuren alvorens de kunstenaar uit te nodigen zijn ontwerp mondeling toe te lichten.

 • Ontwerpen - in welke vorm ook - blijven het geestelijk eigendom van de kunstenaar, met het uitsluitend recht op openbaarmaking en exploitatie. Ontwerpen blijven ook zijn materiële eigendom, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De kunstenaar levert zijn ontwerp(en) uitsluitend om een indruk te geven van een nog te leveren c.q. uit te voeren kunstwerk, voorzien van een schriftelijke begroting voor de uitvoeringskosten.

 • Als de opdrachtgever een variant op het eerste ontwerp, ofwel één of meerdere nieuwe ontwerpen verlangt, worden deze extra werkzaamheden afzonderlijk aan hem in rekening gebracht.

 • Indien de aankoop/opdracht tot levering inhoudt, dat een proefstuk in het gekozen materiaal, een model ofwel een maquette van het ontwerp door de kunstenaar geleverd moet worden, komen deze bijkomende werkzaamheden als extra kosten voor rekening van de koper/opdrachtgever.

3. Uitvoering van de overeenkomst

 • De kunstenaar zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever tevredenstellend resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de kunstenaar de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De opdrachtgever is dan in staat aanpassingen of wensen te kennen te geven.
 • De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de kunstenaar mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke foto's.

 • Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

 • Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de kunstenaar.

 • Tenzij het werk zich hier niet voor leent, is de kunstenaar te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de kunstenaar openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 • Na het voltooien van de opdracht hebben de opdrachtgever noch de kunstenaar jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 • Het materieel eigendom van het kunstwerk geeft de eigenaar niet het recht tot vermenigvuldiging of reproductie of enige andere vorm van exploitatie. Door de Auteurswet is dit laatstgenoemde recht uitsluitende aan de kunstenaar - de maker van het kunstwerk - voorbehouden, tenzij vooraf en tegen een bepaald honorarium, nadrukkelijk en schriftelijk anders met de kunstenaar is overeengekomen.

5. Gebruik

 • De kunstenaar heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever de vrijheid om de opdracht te gebruiken voor zijn eigen publiciteit, promotie of social media.

6. Bijkomende kosten

 • Indien ten behoeve van in opdracht vervaardigd kunstwerk bijkomende kosten gemaakt dienen te worden die niet gespecificeerd zijn in de opdrachtomschrijving dan komen deze kosten ten laste van de opdrachtgever.

 • Alle hulpmiddelen/materialen, productiemiddelen en tussenproducten behoren bij de inventaris van de kunstenaar en blijven diens eigendom, ook wanneer zij aan de opdrachtgever op rekening zijn gesteld. De kunstenaar is niet verplicht tot bewaring daarvan, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen, dat deze bewaard moeten worden, is de kunstenaar gerechtigd daarvoor bewaar-, opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen.

7. Levering

 • Opdrachtgever gaat akkoord met het verzenden of ophalen van het kunstwerk.

 • Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de kunstenaar kan worden toegerekend.

 • Aflevering van het kunstwerk door de kunstenaar in overleg. Indien is overeengekomen dat de kunstenaar het werk aflevert bij de opdrachtgever, is de kunstenaar gerechtigd vervoers-, reis-, verblijfs- en verzekeringskosten in rekening te brengen.

 • Kunstwerk wordt exclusief lijstwerk geleverd tenzij vooraf anders overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.

 • Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht het door hem opgedragen kunstwerk direct na gereedkomen in ontvangst te nemen en - in overeenstemming met de opdrachtovereenkomst - te beoordelen voor akkoord. De opdrachtgever dient alles te doen om het op tijd leveren door de kunstenaar mogelijk te maken en als daaraan onvoorzien niet kan worden voldaan, hem dat tijdig en gemotiveerd schriftelijk mede te delen.

 • De met de kunstenaar overeengekomen leveringstermijn is door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als volstrekte termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk met de kunstenaar is overeengekomen.

 • Als door welke oorzaak ook, levering van een kunstwerk door de opdrachtgever wordt vertraagd, is de kunstenaar gerechtigd om over het totaal van de overeengekomen prijs, ofwel het nog resterende eindbedrag mét de daarbij komende kosten te beschikken en de rekening aan de opdrachtgever te presenteren op het einde van de overeengekomen leveringstermijn. Indien de leveringstermijn vooraf niet nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dan is de kunstenaar gerechtigd zijn rekening te presenteren onmiddellijk na het verstrijken van de normaal benodigde tijd voor het gereedmaken van zijn kunstwerk.

 • De kunstenaar is gerechtigd bewaar-, opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen over de periode vanaf het einde van de overeengekomen leveringstermijn tot aan het moment waarop de door de opdrachtgever de daadwerkelijke levering is mogelijk gemaakt.

8. Opzegging en ontbinding

 • De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In het geval van zulke opzegging zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de kunstenaar uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de kunstenaar reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de kunstenaar te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever de verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de kunstenaar over het gehele werk zou hebben gemaakt.

 • Indien een opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever wordt teruggenomen, terwijl de kunstenaar reeds in een gevorderd stadium (fysieke uitvoering van het kunstwerk) is gekomen met voorbereiding, uitvoeringswerkzaamheden en/of verbintenissen met derden, zal de opdrachtgever gehouden zijn, de gehele som van alle kosten die bij het tot stand komen van het kunstwerk betrokken zijn, aan de kunstenaar te voldoen.

 • Indien de gegeven omstandigheden waaronder de opdrachtovereenkomst werd gesloten zich zodanig wijzigen, dat de kunstenaar uit artistieke of materiële overwegingen geen mogelijkheden meer ziet, de oorspronkelijk bedoelde opdracht naar behoren uit te voeren, is hij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en te annuleren, echter met behoud van zijn recht, de tot op dat moment gemaakte kosten voor zijn verrichte werkzaamheden in rekening te brengen.

 • Indien de kunstenaar door overmacht zijn verplichtingen volgens de opdrachtovereenkomst niet kan nakomen, worden deze verplichtingen uitgesteld tot de overmacht toestand is geëindigd. Als de kunstenaar na drie maanden nog niet in staat is zijn verplichtingen na te komen en de levering van het werk geen langer uitstel toestaat, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, waarbij hij is gehouden tot betaling van de tot dat moment door de kunstenaar verrichte werkzaamheden met de daarbij komende kosten.

 • Door uitstel van betaling of faillissement van de opdrachtgever, is de kunstenaar gerechtigd de opdracht overeenkomst onmiddellijk en per aangetekende brief op te zeggen, onder toevoeging van de rekening voor de tot dat moment ontstane kosten van en voor zijn verrichte werkzaamheden.

9. Garanties en vrijwaringen

 • De kunstenaar garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

 • De opdrachtgever vrijwaart de kunstenaar voor alle aanspraken van derde voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

 • De opdrachtgever vrijwaart de kunstenaar voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen, gegevens of foto's die bij uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. Klachten

 • Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na afronding van de opdracht schriftelijk aan door de opdrachtgever aan de kunstenaar te worden meegedeeld. Bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 • De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met het geleverde kunstwerk, als de kunstenaar binnen de termijn van veertien dagen geen klachten heeft ontvangen. Indien in een bijzonder geval die termijn voor de opdrachtgever verlenging behoeft, zal de kunstenaar naar redelijkheid een langere termijn van nog eens veertien dagen toestaan.

 • Als uiterlijk acht dagen na ontvangst van een rekening van de kunstenaar, door de opdrachtgever geen schriftelijke aanmerking is gemaakt op het berekende bedrag, wordt hij geacht deze rekening te hebben aanvaard en goedgekeurd.

11. Geschillen

 • Een geschil tussen de koper/opdrachtgever en de kunstenaar is aanwezig als één van beiden verklaart dat zulks het geval is.

 • Voor alle geschillen die tussen de opdrachtgever en de kunstenaar, diens erfgenamen of rechthebbenden mochten zijn ontstaan, kan overeengekomen worden deze voor te leggen aan een arbitragecommissie, die de geschillen kan beslechten door een voor beide partijen bindend advies. De evenredige samenstelling van de arbitragecommissie zal tenminste bestaan uit:

  - één vertegenwoordiger van de organisatie die deze leveringsvoorwaarden heeft uitgegeven,

  - één vertegenwoordiger van de opdrachtgever, en

  - een onafhankelijke en erkende jurist als voorzitter.

 • Indien arbitrage niet gewenst wordt, beslist de gewone burgerlijke rechter.

12. Betaling en incassokosten

 • Opdrachtgever betaalt een aanbetaling van 40% alvorens de kunstenaar start met tekenen.

 • Na goedkeuring van het portret betaalt de opdrachtgever het resterend bedrag inclusief verzendkosten, alvorens het verzenden van het kunstwerk.

 • Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand tot een maand rekenend.

 • Gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom.

 • De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van het door hem aan de kunstenaar verschuldigde.

 • Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van redenen aan de kunstenaar kenbaar te maken. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 • Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op vijftien procent van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van EUR 500,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de incasso door de kunstenaar uit handen is gegeven, zonder nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn.

13. Erecode

 • De koper/opdrachtgever die voor hetzelfde project aan meerdere kunstenaars tegelijk een opdracht wenst te geven, dient hiervan alle daarbij te betrekken kunstenaars op de hoogte te stellen.

 • Als dezelfde opdracht eerder door de opdrachtgever aan andere kunstenaars is gegeven, zal hij dit dienen bekend te maken, ongeacht of die eerdere opdracht door vorige kunstenaars is aanvaard of niet.

 • Indien meerdere kunstenaars tegelijk eenzelfde opdracht tot het maken van een ontwerp van de opdrachtgever ontvangen, zullen deze kunstenaars in onderlinge collegiale overeenkomst, hun ontwerp honorarium met de helft van dat bedrag verhogen.

14. Aansprakelijkheid

 • De kunstenaar is niet aansprakelijk voor:       

  Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

  b. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht indien deze hun oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en materialen.

  c. Fouten of tekortkomingen in de opdracht indien de opdrachtgever tijdens het proces in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.

15. Overige bepalingen

 • De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

 • Op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de de kunstenaar is het Nederlands recht van toepassing.